Cơ Cấu Tổ Chức

 

 

- Viện Trưởng: GS. TS. LÊ QUANG TRÍ
- ĐT: (+84- 07103) 730448
- Fax: (+84-07103) 730392
- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

- Phó Viện Trưởng: PGS.TS. LÊ ANH TUẤN
- ĐT: (+84- 07103) 730448
- Fax: (+84-07103) 730392
- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

- Phó Viện Trưởng: PGS.TS. NGUYỄN HIẾU TRUNG
- ĐT: (+84- 07103) 730448
- Fax: (+84-07103) 730392
- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

- Chánh Văn Phòng: ThS. ĐINH DIỆP ANH TUẤN
- ĐT: (+84- 07103) 730448
- Fax: (+84-07103) 730392
- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

- Thư Ký/Thủ Quỹ: ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
- ĐT: (+84- 07103) 730448
- Fax: (+84-07103) 730392
- Email:  nguyenthiphuongthao@ctu.edu.vn

 
- Kế Toán: NGUYỄN THU THỦY
- ĐT: (+84- 07103) 730448
- Fax: (+84-07103) 730392
- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  - Cố vấn Nghiên cứu khoa học: TS. VĂN PHẠM ĐĂNG TRÍ
- ĐT: (+84- 07103) 730448
- Fax: (+84-07103) 730392
- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.