Thông báo Tổ chức Hội thảo Khoa học “Môi trường, Tài nguyên Thiên nhiên và Biến đổi khí hậu” năm 2017

Nhằm tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ định kỳ hai năm một lần về lĩnh vực “Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu”, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên – Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Môi trường và Biến đổi khí hậu lần 3” vào tháng 11/2017.

 

Mục tiêu hội thảo

Chia sẻ những kết quả nghiên cứu về “Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu”, thảo luận xác định nhu cầu, định hướng nghiên cứu và phương thức phối hợp nghiên cứu giữa các Viện, Trường và Cơ quan tham gia.

Chủ đề hội thảo

- Biến đổi khí hậu: Tác động và giải pháp thích ứng.

- Quan trắc, đánh giá và dự báo môi trường.

- Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Quản lý tài nguyên và môi trường.

Thành phần tham dự:

- Các Khoa, Viện, Trung tâm trong trường Đại học Cần Thơ.

- Các Viện, Trường vùng Đồng Bằng sông Cửu Long.

- Các Sở, Trung Tâm các tỉnh vùng Đồng Bằng sông Cửu Long.

Thời gian và địa điểm

Hội thảo dự kiến sẽ tổ chức vào ngày Thứ Sáu (24 tháng 11 năm 2017), tại Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.

Quyết Định Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Hội thảo

Mời viết bài Tham luận Hội thảo