Đối tác: Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên – Trường Đại học Cần Thơ, Văn phòng công tác Biến đổi Khí hậu TPCT (CCCO), Tổ chức Stockholm Environment Institute (SEI)

Thời gian: từ năm 2015 đến năm 2017

Địa điểm: 10 phường thuộc quận Ninh Kiều, TPCT.

 Mục tiêu và kết quả chủ yếu của đề tài:

  1. Mục tiêu dài hạn:

Xác định những các chính sách, chiến lược và quy hoạch phù hợp đối với công tác quản lý nguồn tài nguyên nước tại Thành phố Cần Thơ trong bối cảnh nguồn nước đang thay đổi dưới tác động của BĐKH và sự phát triển kinh tế.

Xây dựng và mở rộng mạng lưới các đối tác để tìm kiếm sự hợp tác tiềm năng trong vấn đề quản lý nguồn nước hiệu quả trong tương lai.

  1. Mục tiêu ngắn hạn

Xác định công cụ hỗ trợ quá trình ra quyết định (RDS) với sự tập trung vào khái niệm XLRM cho việc quản lý tài nguyên nước.

Thông qua số liệu thu thập, xây dựng hoàn chỉnh mô hình đa tác nhân hỗ trợ quá trình ra quyết định, từ đó đưa ra các kịch bản khác nhau liên quan đến công tác quản lý và quy hoạch nguồn nước. Từ đó đề xuất các chính sách và chiến lược phù hợp về công tác quản lý nguồn tài nguyên nước cho Thành phố Cần Thơ

Nội dung chính

Kết quả

Poster giới thiệu

Poster kết quả