Đối tác: Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Trường Đại học Cần Thơ, Tổ chức Vitens Evides International (VEI), Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CANTHOWASSCO), Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 2 (CANTHO2WASSCO), Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Công Trình Đô Thị Hâu Giang (HAWASUCO), Công ty Cổ Phần Cấp nước Sóc Trăng (SOCTRANGWACO)

Thời gian: từ năm 2019 đến năm 2020

Địa điểm: Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang

Các gói công việc cần thực hiên của đề tài: 

1. Phát triển tổ chức và con người:

2. Cải thiện các hoạt động cơ bản trong cấp nước

3. Lập kế hoạch và tìm nguồn vốn cho cấp nước bền vững

  1.  Kế hoạch cấp nước bền vững ứng phó BDKH
  2.  Kế hoạch đầu tư dài hạn
  3.  Chiến lược vì người nghèo
  4.  Kế hoạch giảm nước không doanh thu
  5.  Chương trình quản lý tài sản
  6.  Kế hoạch phát triển cơ cấu tổ chức