• Dinh Diep Anh Tuan, Nguyen Thanh Loc, Nguyen Thi Ngoc Phuong, & Nguyen Hieu Trung. (2020). Assessing existing surface water supply sources in the Vietnamese Mekong delta: case study of Can Tho, Soc Trang, and Hau Giang provinces. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 62(4), 65–70. https://doi.org/10.31276/vjste.62(4).65-70
 • Dinh Diep Anh Tuan, Bui Anh Thu, & Nguyen Hieu Trung. (2019). Assessing quality of surface water for urban water supply source for Soc Trang City. Can Tho University Journal of Science, 55(4A), 61–70. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2019.096
 • Giàu, V. T. N., Nguyen Hieu Trung, Trinh, N. N., & Vuong, T. H. (2019). Đánh giá hiện trạng nhu cầu dùng nước trên đoạn sông Cần Thơ. Natural Resouces and Environment Magazine, 12(314), 42–44.
 • Le Thi Thuy Nhu, Nguyen Thuy Ha Anh, Dinh Thi Nhi, & Le Anh Tuan. (2019). Risks assessment on air pollution and community health due to charcoal furnaces in Chau Thanh district, Hau Giang province. Can Tho University Journal of Science, 55(2A), 44–51. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2019.036
 • Nguyen Hieu Trung, Dang Kim Son, Phan Hoang Vu, Phan Chi Nguyen, Vuong Tan Huy, & Pham Thanh Vu. (2019). Effect of salinity intrusion and flood on land suitability for agricultural production potential in the Mekong Delta. Vietnam Soil Science, 56(Special Issue: Land resources-Potential and development).
 • Nguyen Hieu Trung, Van Pham Dang Tri, & Vo Thi Phuong Linh. (2019). Phân vùng sinh thái nông nghiệp ở ĐBSCL: Hiện trạng và xu hướng thay đổi trong tương lai dưới tác động của biến đổi khí hậu. International Conference of Vietnamese Studies. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1369.8082
 • Nguyen Hong Thao, & Nguyen Hieu Trung. (2019). Using the Monte Carlo model to predict agricultural production areas for land use optimization. Can Tho University Journal of Science, 55(Special isue: Environment and Climate Change), 164–174. https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2019.143
 • Nguyen Thanh Ngan, Dinh Diep Anh Tuan, Pham Thanh Vu, & Nguyen Hieu Trung. (2019). Application of GIS in building the geodatabase for supporting water supply management in the urban districts of Can Tho city. Can Tho University Journal of Science, 55(Special issue: Environment and climate change), 77–84. https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2019.134
 • Nguyen Thao Hong, Nguyen Hieu Trung, Truong Chi Quang, Pham Thanh Vu, Phan Hoang Vu, Vuong Tuan Huy, & Dang Kim Son. (2019). Application of optimizing algorithm and allocation of agricultural land use in the Mekong Delta. Vietnam Soil Science, 57(Special issue), 97–102.
 • Vo Thi Ngoc Giau, Nguyen Hieu Trung, & Tuyen, P. T. B. (2019a). Đánh giá biến động chất lượng nước mặt sông Cần Thơ giai đoạn 2010-2019 bằng phương pháp tính toán chỉ số chất lượng nước. Natural Resouces and Environment Magazine, 24(326), 56–58.
 • Vo Thi Ngoc Giau, Nguyen Hieu Trung, & Tuyen, P. T. B. (2019b). Ứng dụng mô hình WEAP tính toán cân bằng nước sông Cần Thơ đến năm 2020 và 2050. Natural Resouces and Environment Magazine, 14(316), 28–30.
 • Vo Thi Ngoc Giau, Phan Thi Bich Tuyen, & Nguyen Hieu Trung. (2019). Assessing surface water quality of Can Tho river in the period of 2010-2014 using water quality indicator (WQI). Can Tho University Journal of Science, 55(Special issue: Environment and Climate Change), 105–113. https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2019.137

Length of Visit

181777
Today
This week
This month
All
303
2659
7138
181777

DRAGON - Mekong Institute, Can Tho University
Campus II, 3/2 street, Xuan Khanh ward, Ninh Kieu district, Can Tho city.
Tel: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.