BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 

 

Viện Trưởng

 

- PGS.TS. NGUYỄN HIẾU TRUNG
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Lý lịch khoa học 

- Thông tin chung

 

 

Phó Viện Trưởng

 

 

- PGS.TS. LÊ ANH TUẤN
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Email: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- Lý lịch khoa học

- Thông tin chung

VĂN PHÒNG VIỆN

Chánh Văn Phòng

- ThS. ĐINH DIỆP ANH TUẤN
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Email: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Lý lịch khoa học

- Thông tin chung

Thư Ký/Thủ Quỹ

 

- ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Email: 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học

- Thông tin chung 

Nghiên cứu viên 

 

- KS. LÊ HOÀNG HẢI ANH 
- ĐT: (+84- 02923) 730448

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học

Thông tin chung

Nghiên cứu viên 

- ThS. LÂM THỊ HOÀNG OANH 
- ĐT: (+84- 02923) 730448

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thông tin chung

Nghiên cứu viên 

- Th.S. NGUYỄN THÀNH LỘC
- ĐT: (+84- 02923) 730448

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lý lịch khoa học

- Thông tin chung

Nghiên cứu viên 

- KS. HỒ PHẠM KIM OANH
- ĐT: (+84- 02923) 730448

- Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thông tin chung

Nghiên cứu viên 

- KS. NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG
- ĐT: (+84- 02923) 730448

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Thông tin chung

Cố vấn Nghiên cứu khoa học
   

- GS. TS. LÊ QUANG TRÍ
- ĐT: (+84- 02923) 730448
- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Lý lịch khoa học

 

 

- PGS.TS. VĂN PHẠM ĐĂNG TRÍ
- ĐT: (+84- 07103) 730448
- Email: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- Lý lịch khoa học

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.