Lĩnh vực nghiên cứu: quản trị tài nguyên nước, các tác động của biển đổi khí hậu và giải pháp thích ứng của cộng đồng.  

Quá trình đào tạo:

  • 2019- nay: Cao học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học Cần Thơ
  • 2015-2019: Đại học ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước – Trường Đại học Cần Thơ

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ 
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.