Nguyễn Thanh Bình, Trần Yến Nhi, Nguyễn Minh và Nguyễn Hiếu Trung, 2020. Hiện trạng và giải pháp phát triển bền vững mô hình trồng cỏ nuôi bò trong điều kiện  xâm nhập mặn tại huyện Ba Tri, Bến Tre. Hội Nghị Khoa Học Tái Cơ Cấu Nông Nghiệp tỉnh Bến Tre.Tạp chí đại học Cần Thơ, ISBN:978-604-965-311-7, pp. 159-170p. (Đã xuất bản)

Võ Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Thị Phụng, Phạm Thị Bích Tuyền, Tran Hau Vuong. 2019. NGHIÊN CỨU ƯNG DỤNG MÔ HÌNH WEAP TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC SÔNG CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020 VÀ 2030. Tài Nguyên và Môi trường. 14. 28-30. (Đã xuất bản)

Nguyễn Thanh Ngân, Đinh Diệp Anh Tuấn, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung. 2019. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤP NƯỚC TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 77-84. (Đã xuất bản)

Nguyễn Hồng Thảo, Nguyễn Hiếu Trung. 2019. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MONTE CARLO DỰ BÁO DIỆN TÍCH ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG TỐI ƯU HÓA ĐẤT NÔNG NGHIỆP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 164-174. (Đã xuất bản)

Võ Thị Ngọc Giàu, Phan Thi Bich Tuyen, Nguyễn Hiếu Trung. 2019. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010-2014 BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 105-113. (Đã xuất bản)

Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Đặng Kim Sơn, Phan Chí Nguyện. 2019. ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN VÀ NGẬP LŨ ĐẾN THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI CHO TIỀM NĂNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đất. 56/2019. 54-59. (Đã xuất bản)

Nguyễn Hồng Thảo, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Trương Chí Quang, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Đặng Kim Sơn. 2019. ỨNG DỤNG BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA VÀ BỐ TRÍ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Khoa học Đất. 57. 97-102. (Đã xuất bản)

Võ Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Ngọc Trinh, Tran Hau Vuong. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NHU CẦU DÙNG NƯỚC TRÊN ĐOẠN SÔNG CẦN THƠ. Tai Nguyên và Môi trường. 12. 42-44. (Đã xuất bản)

Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Bùi Anh Thư. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT PHỤC VỤ KHAI THÁC CẤP NƯỚC CHO THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 61-70. (Đã xuất bản)

Võ Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Hiếu Trung, Phan Thi Bich Tuyen. 2019. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010-2019 BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI). Tai Nguyên và Môi trường. 23. (Đã xuất bản)

Lê Anh Tuấn. 2019. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 7. 13-15. (Đã xuất bản)

Lê Thị Thùy Như, Lê Anh Tuấn, Đinh Thị Nhi, Nguyễn Thùy Hà Anh. 2019. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG CỦA CÁC LÒ HẦM THAN Ở HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 2. 44-51. (Đã xuất bản)

Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Bùi Anh Thư. 2019. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT PHỤC VỤ KHAI THÁC CẤP NƯỚC CHO THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 4. 61-70. (Đã xuất bản)

Nguyễn Thanh Ngân, Đinh Diệp Anh Tuấn, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung. 2019. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤP NƯỚC TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 77-84. (Đã xuất bản)

Dương Quỳnh Thanh, Nguyễn Đình Giang Nam, Phạm Minh Đầy, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2018. TÁC ĐỘNG THAY ĐỔI LƯỢNG MƯA ĐẾN BIẾN ĐỘNG BỔ CẬP NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẦNG NÔNG - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 6. 1-11. (Đã xuất bản)

Đinh Diệp Anh Tuấn, Huỳnh Thị Mỹ Nhiên, Nguyễn Hiếu Trung. 2018. TÍNH TOÁN THỂ TÍCH BỂ CHỨA NƯỚC MƯA QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 12-29. (Đã xuất bản)

Phạm Thành Nhơn, Nguyễn Hiếu Trung. 2018. NGHIÊN CỨU KHÀ NĂNG TIẾP CẬN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CỦA SÔNG HẬU THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2030. Tài nguyên và Môi trường. 7. 19-24. (Đã xuất bản)

Thong Anh Tran, Lê Anh Tuấn, Jamie Pittick. 2018. ADAPTIVE CO-MANAGEMENT IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: EXAMINING THE INTERFACE BETWEEN FLOOD MANAGEMENT AND ADAPTATION. International Journal of Water Resources Development. 34. 1-17. (Đã xuất bản)

Đinh Diệp Anh Tuấn, Huỳnh Thị Mỹ Nhiên, Nguyễn Hiếu Trung. 2018. TÍNH TOÁN THỂ TÍCH BỂ CHỨA NƯỚC MƯA QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 3. 12-29. (Đã xuất bản)

Phạm Thành Nhơn, Nguyễn Hiếu Trung. 2017. THIẾT LẬP VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN BA CHIỀU XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH THỦY LỰC VÀ MÔ PHỎNG SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI VÀ ĐỊA MẠO SÔNG HẬU ĐOẠN TỪ PHÀ VÀM CỐNG ĐẾN CẦU CẦN THƠ. Tài nguyên và Môi trường. 13. 18-23. (Đã xuất bản)

Nguyễn Hồng Thảo, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí. 2017. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỖ TRỢ BỐ TRÍ ĐẤT NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 166-177. (Đã xuất bản)

Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Vương Tuấn Huy. 2017. INTEGRATING INDIGENOUS KNOWLEDGE FOR PARTICIPATORY LAND USE PLANNING (PLUP) IN TRA HAT HAMLET, A CLIMATE-SMART VILLAGE IN THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. VietNam journal of science, technology and Engineering. 59. 32-38. (Đã xuất bản)

Phạm Thành Nhơn, Nguyễn Hiếu Trung. 2017. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN BA CHIỀU MÔ PHỎNG DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG HẬU THEO XU THẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG. Tài nguyên và Môi trường. 17. 12-17. (Đã xuất bản)

Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Tôn Thất Lộc. 2017. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ TƯƠNG TÁC CÁC CHỦ THỂ Ở CẤP ĐỘ CHI TIẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 1-12. (Đã xuất bản)

Nguyễn Hồng Thảo, Nguyễn Hiếu Trung. 2017. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ ĐỂ TỐI ƯU DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 62-71. (Đã xuất bản)

Đặng Mỹ Hạnh, Nguyễn Thái Nghe, Nguyễn Hiếu Trung. 2017. ỨNG DỤNG GIS VÀ MẠNG NƠRON NHÂN TẠO TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG HIỂN THỊ VÀ DỰ BÁO Ô NHIỄM NƯỚC MẶT. Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin & Truyền Thông (CNTT&TT'2017). . 80-91. (Đã xuất bản)

Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Tôn Thất Lộc. 2017. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐỂ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN NÔNG HỘ TẠI ẤP TRÀ HẤT, XÃ CHÂU THỚI, HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 51. 54-63. (Đã xuất bản)

Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung, Trương Thanh Tân. 2017. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NƯỚC TƯỚI HIỆU QUẢ CHO VÙNG CANH TÁC LÚA KHU VỰC CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN HUYỆN NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 87-95. (Đã xuất bản)

Bùi Thị Thu Thảo, Lê Anh Tuấn. 2017. SINH KHỐI VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG TRÀM KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN LUNG NGỌC HOÀNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 50. 58-65. (Đã xuất bản)

Nguyễn Văn Tuyến, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Văn Quý. 2017. MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT VÀ NHU CẦU TƯỚI CHO CÂY BẮP (ZEA MAYS L) VÀO MÙA KHÔ Ở VÙNG NGẬP LŨ HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 6. 43-50. (Đã xuất bản)

Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Tôn Thất Lộc. 2016. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐỂ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN NÔNG HỘ TẠI ẤP TRÀ HẤT, XÃ CHÂU THỚI, HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU. Kỷ yếu hội nghi khoa học. ISBN: 978-604-919-785-7. 151-161. (Đã xuất bản)

Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Tôn Thất Lộc. 2016. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ TƯƠNG TÁC CÁC CHỦ THỂ Ở CẤP CHI TIẾT. hội nghị Quản lý đất đai. ISBN: 978-604-919-785-7. 270-285. (Đã xuất bản)

Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, Lê Anh Tuấn. 2016. ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS TRONG PHÂN VÙNG CANH TÁC LÚA CÓ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÔ HẠN VÀ NGẬP LŨ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 45. 52-65. (Đã xuất bản)

Hồng Minh Hoàng, Đặng Trâm Anh, Lê Anh Tuấn, Lê Văn Dũ, Trương Như Phượng. 2016. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TIẾT KIỆM NƯỚC MÔ HÌNH TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY HÀNH TÍM TẠI HUYỆN VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 47. 1-12. (Đã xuất bản)

Báo Văn Tuy, Lê Anh Tuấn. 2016. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH NINH THUẬN. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 18. 81-87. (Đã xuất bản)

Hồng Minh Hoàng, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. SO SÁNH LƯỢNG NƯỚC VÀ SỐ LẦN TƯỚI CỦA CÁC KỸ THUẬT TƯỚI NƯỚC CHO CÂY LÚA: ÁP DỤNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG STELLA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40. 50-61. (Đã xuất bản)

Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Hồ Yến Ngân CTU, Đinh Diệp Anh Tuấn. 2015. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠ THẤP CAO ĐỘ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 129-138. (Đã xuất bản)

Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Hồ Yến Ngân. 2015. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠ THẤP CAO ĐỘ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Đại học Cần Thơ. số chuyên đề. (Đã xuất bản)

Nguyễn Thị Hà Mi, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Phan Kiều Diễm, Trần Quang Thọ, Thái Thành Dư, Ngô Xuân Hiền. 2015. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT LÚA Ở CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở TỈNH BẠC LIÊU. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 6-9/10/2015. . 242-247. (Đã xuất bản)

Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC TRỮ ĐỂ TƯỚI CHO CÂY BẮP VÀO MÙA KHÔ Ở HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 174-182. (Đã xuất bản)

Nguyễn Thị Thanh Trúc CTU, Lê Anh Tuấn. 2015. ƯỚC LƯỢNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA CÂY DỪA QUA SINH KHỐI TẠI HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 193-199. (Đã xuất bản)

Lê Anh Tuấn, Hoàng Thị Thuỷ, Võ Văn Ngoan. 2015. CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO VÙNG ĐẤT GIỒNG CÁT VEN BIỂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 150-158. (Đã xuất bản)

Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Hồ Yến Ngân CTU, Đinh Diệp Anh Tuấn. 2015. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠ THẤP CAO ĐỘNƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2015. 129-138. (Đã xuất bản)

Mai Thi Hà, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI HỆ THỐNG CANH TÁC TRÊN CƠ SỞ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: NGHIÊN CỨU CỤ THỂ TRONG ĐIỀU KIỆN HUYỆN NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 90-98. (Đã xuất bản)

Trần Trung Tín, Nguyễn Hiếu Trung, Trương Hiệp Hào. 2014. ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC, TP CẦN THƠ. Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2014. . 420-432. (Đã xuất bản)

Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Hồng Minh Hoàng. 2014. QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC MẶT CHO HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 90-103. (Đã xuất bản)

Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Hữu Sang. 2014. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH, QUẢN LÝ BÃI RÁC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 34. 119-127. (Đã xuất bản)

Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí. 2014. KHAI THÁC CÁC KỊCH BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC LỰA CHỌN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ SẢN XUẤT HÀNG HÓA NÔNG NGHIỆP. Khoa học và công nghệ. ISBN 9786046703655. 108. (Đã xuất bản)

Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Nguyễn Tấn Đạt, Lê Thị Nương. 2014. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH BẠC LIÊU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 106-115. (Đã xuất bản)

Trương Chí Quang, Trần Thị Mơ, Nguyễn Hiếu Trung, Alexis Drogoul, Võ Quang Minh. 2014. MÔ HÌNH THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, ngày 28-19/11/2014. 1. 181-191. (Đã xuất bản)

Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Hữu Kiệt. 2014. TỐI ƯU HÓA VIỆC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 08. 13-20. (Đã xuất bản)

Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hữu Đặng, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A TỈNH BẠC LIÊU. Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. 1. 603. (Đã xuất bản)

Võ Thị Phương Linh, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành, Nguyễn Thành Tựu. 2013. ĐÁNH GIÁ ĐỘNG THÁI THỦY VĂN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 27. 87-94. (Đã xuất bản)

Hồng Minh Hoàng, Văn Phạm Đăg Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG NHU CẦU NƯỚC CHO HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA Ở HUYỆN NGÃ NĂM (SÓC TRĂNG) TRONG THỜI GIAN XÂM NHẬP MẶN. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 37. (Đã xuất bản)

Văn Phạm Đăng Trí, , Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI TẠI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A, TỈNH BẠC LIÊU. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ. 13. 48 - 53. (Đã xuất bản)

, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí. 2013. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH AQUACROP MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU THAY ĐỔI TẠI VÙNG BẮC QUỐC LỘ 1A, TỈNH BẠC LIÊU. Nông nghiệp và PTNT. 13. 48. (Đã xuất bản)

Văn Phạm Đăng Trí, Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành, Nguyễn Thành Tựu. 2013. ĐÁNH GIÁ ĐỘNG THÁI THỦY VĂN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ - Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. 27. 87 - 94. (Đã xuất bản)

Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Võ Thị Phương Linh. 2013. PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: ĐIỀU KIỆN HIỆN TẠI VÀ NHỮNG THAY ĐỔI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ. 1. 58. (Đã xuất bản)

Hoàng Thị Thanh Thủy, Lê Anh Tuấn. 2013. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THU DỤNG ĐỂ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI AO NUÔI CÁ TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 17-22. (Đã xuất bản)

Trương Thị Nga, Lê Anh Tuấn, Lê Văn Bình. 2013. PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI THỰC VẬT THÂN THẢO, THEO ĐỘ SÂU NGẬP NƯỚC TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM. Khoa học đất. 41. 51. (Đã xuất bản)

Lê Anh Tuấn. 2013. DUY TRÌ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CHO MŨI CÀ MAU TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa vì sự Phát triển Bền vững Ở Đồng bằng Sông Cửu Long, Cà Mau, 12/4/2013. 114-121. (Đã xuất bản)

Lê Anh Tuấn. 2013. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN DI SẢN VĂN HOÁ VÀ BẢO TÀNG Ở LƯU VỰC SÔNG MEKONG. Bảo tàng và Di sản Văn hoá trong Bối cảnh Biến đổi Khí hậu. Trong: Võ Quang Trọng, Ying Zhu, Trương Quốc Bình, .... 94-105. (Đã xuất bản)

Phạm Lê Mỹ Duyên, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung. 2012. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CÁC HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG Ở HUYỆN VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 253-263. (Đã xuất bản)

Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí. 2012. ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG LÊN NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TP CẦN THƠ. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 182. (Đã xuất bản)

Trần Quốc Đạt, Nguyễn Hiếu Trung, Kanchit Likitdecharote. 2012. MÔ PHỎNG XÂM NHẬP MẶN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DƯỚI TÁC ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG VÀ SỰ SUY GIẢM LƯU LƯỢNG TỪ THƯỢNG NGUỒN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 21b. 141-150. (Đã xuất bản)

Nguyễn Hiếu Trung. 2012. XÂY DỰNG TRANG WEBGIS PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN NINH KIỀU, TPCT. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 234. (Đã xuất bản)

Nguyễn Hiếu Trung, Trương Hoàng Minh. 2012. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC THỦY SẢN RỪNG TRÀM MỸ PHƯỚC VÀ …. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. 1. 250. (Đã xuất bản)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Huỳnh Vương Thu Minh, Trần Văn Tỷ. 2012. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CROPWAT ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LÚA VÙNG ĐÊ BAO LỬNG TỈNH AN GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI CỦA YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG - THUỶ VĂN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24a. 187-197. (Đã xuất bản)

Trần Quốc Đạt, KANCHIT LIKITDECHAROTE, THARES SRISATIT, Nguyễn Hiếu Trung. 2012. MODELING THE INFLUENCE OF RIVER DISCHARGE AND SEA LEVEL RISE ON SALINITY INTRUSION IN MEKONG DELTA.  The 1st Environment Asia International conference. . (Đã xuất bản)

Lê Anh Tuấn, Trần Thị Kim Hồng. 2012. ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG VÀ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI Ở HỘ GIA ĐÌNH TRƯỚC THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG KHU VỰC THUỘC QUẬN BÌNH THỦY VÀ HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 221-230. (Đã xuất bản)

Lê Anh Tuấn, Guido Wyseure, Johan Dure. 2012. XÁC ĐỊNH LƯU TỐC CỦA DÒNG CHẢY NƯỚC THẢI QUA VÙNG RỄ KHU ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO CHẢY NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP LƯU VẾT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a. 49-57. (Đã xuất bản)

Nguyễn Thị Lành, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Phúc Thanh, Yasuhiro Matsui. 2011. ỨNG DỤNG GIS VÀ GPS HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG THU GOM - TRUNG CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20b. 1-11. (Đã xuất bản)

Juliet Willetts, Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Hiếu Trung. 2011. SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF SANITATION OPTIONS IN VIETNAM: PLANNING WITH THE FUTURE IN MIND. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development. ISSN 2043-9083. 262-268. (Đã xuất bản)

Nguyễn Hiếu Trung. 2011. ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ TNTN. Hội thảo ƯD GIS toàn quốc 2010. (Đã xuất bản)

WILLETS, N. CARRARD, M. RETAMAL, C. MITCHELL, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Đình Giang Nam, M. PADDON. 2011. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS AS A METHODOLOGY TO COMPARE SANITATION OPTIONS IN PERI-URBAN CAN THO, VIETNAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.  (Đã xuất bản)

Lê Anh Tuấn. 2011. XÁC ĐỊNH LƯỢNG THOÁT HƠI NƯỚC CỦA SẬY BẰNG PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NƯỚC Ở KHU ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO CHẢY NGẦM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 86-92. (Đã xuất bản)

Lê Anh Tuấn. 2011. WATER ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE MEKONG RIVER DELTA IN VIET NAM. The 8th UNU&GIST Joint Programme Symposium "Environmental Issues of the Mekong River". (Đã xuất bản)

Lê Anh Tuấn. 2005. HỆ THỐNG GHI DỮ LIỆU GIÁ RẺ PHÙ HỢP VỚI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN ĐỂ QUAN TRẮC ĐỘ DẪN ĐIỆN TRONG MỘT CỘT ĐẤT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04. 145-152. (Đã xuất bản)

 

Số lượt truy cập

359237
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
238
2759
7217
359237

 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu, Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3730 448; Fax: (84-292) 3 730 392; Email: vbdkh@ctu.edu.vn.