TỌA ĐÀM

“Ứng dụng viễn thám Boeing-CSIRO lần thứ 4 tại Việt Nam:

Ứng dụng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Với mong muốn giới thiệu và ứng dụng công nghệ viễn thám trong phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VNSC) và Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Việt Nam dưới sự tài trợ của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học & Công nghiệp của khối thịnh vượng chung Úc (CSIRO) và Công ty Boeing, Hoa Kỳ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Ứng dụng viễn thám Boeing-CSIRO lần thứ 4 tại Việt Nam: Ứng dụng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long” từ ngày 02-03 tháng 3 năm 2023 tại TP. Cần Thơ.

- Mục tiêu:

Tìm hiểu những cách chuyển tiếp tăng cường ứng dụng ảnh viễn thám cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL):

(1) Giới thiệu các công nghệ và kinh nghiệm ảnh viễn thám mới nhất có thể áp dụng cho vùng ĐBSCL;

(2) Nhận diện giá trị, cơ hội và thách thức của việc áp dụng ảnh viễn thám;

(3) Hiểu biết về yêu cầu của các hệ sinh thái vào kinh doanh để thúc đẩy lĩnh vực cho ứng dụng ảnh viễn thám cho Việt Nam, với nghiên cứu điển hình tại vùng ĐBSCL.

- Thời gian: Ngày 02 - 03 tháng 3 năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trung tâm Học Liệu, trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.