• Viện là đơn vị đầu mối ở đồng bằng sông Cửu Long về lãnh vực nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện có liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng;
  • Nghiên cứu và biên tập các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm đã có của các quốc gia và đồng bằng khác trên thế giới để xây dựng thành các kịch bản nhằm ứng phó và thích nghi đối với tác động xấu của việc biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng tại đồng bằng sông Cửu Long.
  • Cung cấp kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và kịch bản cho các cấp lãnh đạo địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long về tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các chiến lược phát triển dân cư, hạ tầng, an ninh lương thực và sản xuất hàng hóa; đào tạo nguồn nhân lực quản lý và huấn luyện nâng cao năng lực thích nghi của cộng đồng;
  • Chia sẻ kết quả nghiên cứu và thông tin về Chương trình hành động quốc gia về Biến đổi khí hậu toàn cầu và Nước biển dâng, các Bộ-Ngành có liên quan của Việt Nam và các cơ quan nghiên cứu quốc tế khác;
  • Tranh thủ nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ cho đại học Cần Thơ và cho các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long;
  • Tranh thủ nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để xây dựng văn phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phương tiện nghiên cứu hiện đại và cập nhật nguồn thông tin (thí dụ: ảnh vệ tinh, mạng thông tin khí tượng - thủy văn, mạng cảnh báo thiên tai, ...);
  • Viện BĐKH là nơi để cho cán bộ của đại học Cần Thơ và các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận và chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai với các nhà khoa học, các nhà quản lý trong khu vực và trên thế giới.
  • Viện BĐKH là cơ sở nghiên cứu khoa học và huấn luyện độc lập có tầm vóc uy tín trong khu vực và quốc tế. Viện sẽ là đối tác trực tiếp với các Viện nghiên cứu khác ở trong trong nước và quốc tế.
  • Viện BĐKH sẽ có con dấu và tài khoản riêng. Các khoản thu - chi từ nguồn viện trợ, hoạt động huấn luyện, chuyển giao của Viện BĐKH phải tuân theo quy chế quản lý tài chính chung.