BAN LÃNH ĐẠO

This image for Image Layouts addon

PGS. TS. Văn Phạm Đăng Trí
Viện Trưởng

Liên hệ
email: vpdtri@ctu.edu.vn
điện thoại: +84 942220415
Lý lịch khoa học
This image for Image Layouts addon

TS. Đinh Diệp Anh Tuấn
Chánh Văn Phòng

Liên hệ
email: ddatuan@ctu.edu.vn
Điện thoại:
» Lý lịch khoa học

GIẢNG VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN

This image for Image Layouts addon

PGS. TS. Nguyễn Hiếu Trung

Liên hệ

- Email: nhtrung@ctu.edu.vn

- ĐT: 0292 3834 746

» Lý lịch khoa học

This image for Image Layouts addon

PGS. TS. Văn Phạm Đăng Trí

Liên hệ
email: vpdtri@ctu.edu.vn
điện thoại: +84 942220415
» Lý lịch khoa học
This image for Image Layouts addon

TS. Đinh Diệp Anh Tuấn

Liên hệ
email: ddatuan@ctu.edu.vn
Điện thoại:
» Lý lịch khoa học
This image for Image Layouts addon

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Liên hệ
This image for Image Layouts addon

ThS. Nguyễn Quốc Cường

Liên hệ
email: nqcuong@ctu.edu.vn 
Điện thoại: +84 968307979
Lý lịch khoa học
This image for Image Layouts addon

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Liên hệ
email: ngocphuong1298@gmail.com 
Điện thoại:
This image for Image Layouts addon

ThS. Nguyễn Luyến Phương Đoan

Liên hệ
Email: nguyendoan041297@gmail.com
Điện thoại:
This image for Image Layouts addon

ThS. Nguyễn Thành Lộc

Liên hệ

Liên hệ

This image for Image Layouts addon

ThS. Lâm Thị Hoành Oanh

Liên hệ
email: lthoanh@ctu.edu.vn
điện thoại:
This image for Image Layouts addon

ThS. Lê Thị Ý Nhi

Liên hệ
email: ynhi24@gmail.com
điện thoại:
This image for Image Layouts addon

KS. Lê Hoàng Hải Anh

Liên hệ

Liên hệ

email: lhhanh@ctu.edu.vn
Điện thoại:
» Lý lịch khoa học
This image for Image Layouts addon

ThS. Hồ Phạm Kim Oanh

Liên hệ
email: hpkoanh111@gmail.com
Điện thoại:
This image for Image Layouts addon

TS. Trần Quốc Dũng

Liên hệ
Email: tranquocdung0289@gmail.com

CỐ VẤN KHOA HỌC

This image for Image Layouts addon

GS. Lê Quang Trí

Liên hệ
email: lqtri@ctu.edu.vn
Điện thoại:
This image for Image Layouts addon

PGS. TS. Lê Anh Tuấn

Liên hệ
email: latuan@ctu.edu.vn
Điện thoại: