Mekong Net

Tên đầy đủ: Mạng lưới cộng đồng bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long.

- Tên giao dịch quốc tế: Community Network for Environment Protection and Climate Change Response in the Mekong Delta.

- Tên viết tắt: MekongNet

- Tính chất: là mạng lưới tự nguyện tập hợp của những tập thể và cá nhân có tâm huyết trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Mạng lưới Bảo vệ môi trường và Ứng phó với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long (MekongNet) là một diễn đàn mở, được hình thành một cách tự nguyện với sự tham gia của các tổ chức (đoàn thể xã hội, các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam,...) và cá nhân (các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ các cơ quan nhà nước và người dân), có tâm huyết trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Mạng lưới cộng đồng bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long hoạt động để cùng chính quyền góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, duy trì đa dạng sinh học, cung cấp chất lượng môi trường sống tốt cho cộng đồng dân cư, đảm bảo sự phát triển bền vững của ĐBSCL trong tương lai.

Mục tiêu chiến lược

Tạo ra một diễn đàn cho mọi đối tượng có cùng chung mối quan tâm về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu được tham gia chia sẻ, tiếp nhận thông tin, kiến thức, kinh nghiệm;

Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các Thành viên và cộng đồng để thúc đẩy sự tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ môi trường cũng như ứng phó với những rủi ro, thách thức do biến đổi khí hậu;

Mở rộng và tăng cường liên kết, hợp tác với các bên liên quan ở trong nước và quốc tế nhằm bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để duy trì chất lượng môi trường tốt đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai của ĐBSCL.

Thực hiện vai trò giám sát, phản biện độc lập và vận động chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trên cơ sở kết quả nghiên cứu và hoạt động thực tiễn.

Hiện tại Mạng lưới có 72 đơn vị tham gia bao gồm:

- 16 Sở Ban ngành của 13 tỉnh ĐBSCL

- 04 Viện trường Đại học

- 49 hội nhóm đoàn thể

- 28 đầu mối, trong đó có 1 đầu mối thuộc tổ chức CSIRO Úc

- 02 tổ chức phi chính phủ

- 01 vườn quốc gia

                              Các mối quan hệ hợp tác của Viện DRAGON- Mekong