Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Đại học Cần Thơ vừa đạt một thỏa thuận thực hiện dự án nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá tính tổn thương cho thành phố Cần Thơ" (Climate Change Impacts and Vulnerabilities Assessment for Can Tho city).

Tham gia dự án, ngoài Viện DRAGON-Mekong-CTU, gồm Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Chuyển tiếp Xã hội và Môi trường (Institute for Social and Environmental Transition - ISET/ Mỹ) và Tổ chức Phi Chính phủ Thử thách Thay đổi (Challenge to Change - CtC), Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (SIWRR) và Trung tâm Tư vấn Khí tượng-Thủy văn-Môi trường (HMECC) và Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ.

Đây là một phần của chương trình được tài trơ bởi Quỹ Rockerfeller (Mỹ). Chương trình này hỗ trợ nhóm các thành phố ở Châu Á – mạng lưới các thành phố châu Á (gồm Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Indonesia) có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (ACCCRN) xây dựng các công cụ và biện pháp thực tế để ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nghèo và quản lý tốc độ đô thị hóa đang gia tăng. Việt Nam là quốc gia đầu tiên thực hiện chương trình ACCCRN nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tạo lợi ích.