Dự án Vietnam Facility đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp kiến thức và năng lực chuyên môn cho các chuyên gia của Việt Nam về quản lý nước và thích ứng biến đổi khí hậu trong đó tập trung vào việc khả năng sử dụng mô hình hóa.

Xem tiếp