Tại buổi làm việc Viện Nghiên cứu Biến Đổi Khí Hậu đã giới thiệu về mối quan hệ giữa Viện với mạng lưới DRAGON và tổ chức USGS (Hoa Kỳ), đồng thời giới thiệu về các nghiên cứu ứng dụng GIS và Remote sensing trong quản lý môi trường và tài nguyên. Viện cũng giới thiệu về các chương trình, dự án nghiên cứu đang được Viện triển khai thực hiện, cũng như các định hướng, lĩnh vực nghiên cứu trong thời gian sắp tới.

Sau các giới thiệu trình bày của Viện, tổ chức USAID đã trình bày các kế hoạch, định hướng trong việc triển khai các đề tài mà hai bên cùng quan tâm.

Trước khi kết thúc buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận nhằm tìm kiếm mối quan hệ hợp tác trong việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu với thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai.