PROJECT:CFLI Can Tho 2022

CFLI Cần Thơ 2022

Video tổng hợp thông tin khu vực nghiên cứu trong khuôn khổ dự án " Phục hồi kênh, rạch và quản lí chất thải rắn dựa vào cộng đồng nâng cao khả năng chống chịu với ngập tại khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT" do Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ (DRAGON-Mekong Institute), Quỹ Cannada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) và Viện Chuyển đổi Môi Trường và Xã hội quốc tế( ISET) phối hợp thực hiện. Thời gian thực hiện 7/2022 - 2/2023
Video tổng hợp kết quả đạt được của dự án " Phục hồi kênh, rạch và quản lí chất thải rắn dựa vào cộng đồng nâng cao khả năng chống chịu với ngập tại khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT" do Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ (DRAGON-Mekong Institute), Quỹ Cannada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) và Viện Chuyển đổi Môi Trường và Xã hội quốc tế( ISET) phối hợp thực hiện. Thời gian thực hiện 7/2022 - 2/2023

Giới thiệu CFLI Cần Thơ 2022/CFLI Can Tho 2022

Kết thúc Dự án CFLI Cần Thơ 2022/CFLI Can Tho 2022

Tin Vắn| Breaking News

Ảnh Hoạt Động| Activities