Ngày 03/11/2021, Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu Cần Thơ phối hợp với Ngân hàng Tái thiết Đức và Quỹ Giải pháp bảo hiểm và Khả năng phục hồi (ISF), và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Các giải pháp bảo hiểm khả rủi ro khí hậu cho thành phố Cần Thơ - Phần II”.

Mục tiêu của buổi hội thảo trực tuyến nhằm Xây dựng thêm về các giải pháp bảo hiểm rủi ro khí hậu phù hợp cho Cần Thơ và thông báo về các phương án hỗ trợ và tài trợ hiện có; và tạo tác động cộng hưởng cùng với các dự án Tài trợ Rủi ro Thiên tai khác tại Việt Nam.