Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre và Trà Vinh được thực hiện từ 2014-2020, trên địa bàn 30 xã của 8 huyện thuộc tỉnh Bến Tre và 30 xã thuộc 7 huyện thuộc tỉnh Trà Vinh, do Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế tài trợ.

Tổng nguồn vốn đầu tư của dự án là 1.034 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn vay của IFAD hơn 426 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại của IFAD hơn 252 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam gần 159 tỷ đồng, số tiền còn lại do người hưởng lợi đối ứng.

Mục tiêu tổng thể của dự án là xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo ở nông thôn trong điều kiện môi trường thay đổi; nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng để tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với kinh phí trên, Trà Vinh đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu nguy cơ thiên tai; xây dựng 16 trạm quan trắc độ mặn tự động; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao; thành lập tổ chức tài chính vi mô để hỗ trợ vốn sản xuất cho người nghèo. Dự kiến, dự án sẽ đem lại lợi ích tối thiểu cho 62.500 người nghèo nông thôn. 

Các địa phương được chọn thực hiện dự án sẽ được hỗ trợ các hoạt động và chương trình như: xây dựng khung quản lý thích ứng biến đổi khí hậu trên lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn cho cộng đồng; hỗ trợ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lồng ghép yếu tố khí hậu; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện các nghiên cứu và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững thích ứng với những điều kiện xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt… 

Ngoài ra, các địa phương tham gia dự án còn được thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển và các nhóm tiết kiệm tín dụng phụ nữ nhằm giúp hộ nghèo tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi đầu tư cho sản xuất đúng mục đích và hiệu quả để thoát nghèo bền vững./.