Dự án Thích Nghi Biến Đổi Khí Hậu qua Phát Triển Bền Vững là một sáng kiến nghiên cứu do Liên Minh cơ quan phát triển quốc tế (AusAID) và cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghiệp (CSIRO) của Úc liên kết thực hiện. Đây là một chiến lược nhằm đưa phát triển bền vững vào thực tiễn một cách cụ thể và đồng thời là một biện pháp hiệu quả để thích nghi với BĐKH.

 Mục tiêu dự án

 • Ứng dụng phương pháp tiên tiến “Quản lý tích hợp hệ thống nước đô thị” để cải thiện hệ thống dịch vụ và môi trường nước, qua đó tăng cường khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu (BĐKH) của thành phố.
 • Thiết lập một phương pháp phát triển đô thị bền vững nhằm hỗ trợ các quyết định để cải thiện các điều kiện tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường.
 • Xây dựng năng lực của các cộng đồng địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long trong công tác phát triển hệ thống dịch vụ nước thích nghi với BĐKH, nhằm cải thiện môi trường và dân sinh.

Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2012.

Dư án có ba hợp phần chính:

 1. Tìm hiểu các vấn đề,
 2. Thiết lập các phương án chiến lược;
 3. Triển khai các thí điểm.

Kết quả dự án:

 • Hoàn thành một cuộc khảo sát rộng rãi các hộ gia đình về các vấn đề dịch vụ, môi trường nước đô thị và biến đổi khí hậu. Kết quả khảo sát đã cung cấp các thông tin toàn diện về các tương tác giữa mức độ tiếp cận các dịch vụ nước và kết quả kinh tế xã hội của các địa phương trong thành phố. Tóm tắt
 • Phân tích các tác nhân nghèo cùng với các tổn thương của biến đổi khí hậu trong vấn đề cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. Kết quả phân tích nhấn mạnh rằng các hộ nghèo –phải tự tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường bởi chính họ - là đặc biệt dễ bị tổn thương trước những tác động có thể có của biến đổi khí hậu.
 • Xác định một tập hợp các phương án thích ứng chiến lược cho sự phát triển bền vững của hệ thống và môi trường nước của thành phố trong điều kiện khí hậu thay đổi; và phân tích tính khả thi của các lợi ích liên quan đến việc thực hiện các chiến lược này

. • Tiến hành một thí điểm nghiên cứu trình bày cụ thể các hệ thống thu gom nước mưa. Nghiên cứu này đã cung cấp các thông tin về chất lượng nước mưa ; đề xuất các biện pháp đã được tiến hành thử nghiệm để thu gom nước mưa với chất lượng nước tốt nhất ; tính toán, phân tích hiệu quả kinh tế. Hệ thống thu gom nước mưa đã được triển khai thí điểm ở một hộ gia đình tại vùng ven đô thị, và cho một tòa nhà trong trường Đại học Cần Thơ.

 • Tiến hành một thí điểm nghiên cứu tính toán cụ thể cho quy hoạch và thiết kế bền vững các phương án cho hệ thống dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trong một khu vực thí điểm ven đô thị. Tính toán này đã xem xét các chi phí vòng đời, các tác động môi trường và năng lực quản lý của thể chế địa phương.
 • Phát triển một tập sách bản đồ bao gồm 25 bản đồ GIS mô tả các vấn đề hiện tại và những thách thức cho hệ thống và môi trường nước của thành phố.
 • Phát triển một khả năng nghiên cứu và phát triển mới cho các đối tác nghiên cứu địa phương và các Sở Ban Ngành liên quan về kỹ thuật tích hợp trong quản lý hệ thống nước đô thị

. • Phát triển được một quan hệ hợp tác chặt chẽ và tốt đẹp giữa nhóm dự án với các cơ quan nghiên cứu và các ban ngành của Thành Phố thông qua các hoạt động tham vấn, hội thảo và các buổi hợp tác làm việc.

Poster

Báo cáo tổng hợp