Dự án “Biến đổi khí hậu và cung cấp nước sạch khu vực đồng bằng sông Cửu Long” có tổng số vốn trên 108 tỷ đồng; trong đó vốn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Hà Lan cho tỉnh Sóc Trăng là 55 tỷ đồng, sẽ được thực hiện từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2017 với mục tiêu chủ yếu là cấp nước bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực của ngành cấp nước.

Việc hợp tác giữa các cơ quan ban ngành và người dân (PPP) sẽ cải thiện việc cung cấp nguồn nước sinh hoạt với việc tăng cường tính tiện lợi và hạn chế tác động của Biến đổi Khí hậu (BĐKH) ảnh hưởng đến 3 công ty cấp nước tại khu vực ĐBSCL: Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), Công ty Cấp nước Sóc Trăng và Trà Vinh.

Kế hoạch thích nghi với BĐKH cho các công ty Cấp nước sẽ góp phần tăng cường tính hợp tác giữa các bên liên quan trong dự án. Ngoài ra, quá trình PPP sẽ giảm việc sử dụng nước và năng lượng tại hộ sử dụng nước.

Trong quá trình 4 năm thực hiện dự án, các bên liên quan sẽ tăng cường trình độ quản lý sử dụng nước và giảm thất thoát nước. Tại tỉnh Sóc Trăng, dự án đã xây dựng nhà máy nước mặt công suất 10.000m3/ngày có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh, đảm bảo sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ mở rộng cung cấp nước sạch cho các hộ dân có mức sống vừa và thấp.

Các bên tham gia trong dự án:

  • Vitens Evides International (VEI);
  • Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO);
  • Công ty Cấp nước Sóc Trăng;
  • Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh;
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;
  • UNESCO-IHE Institute for Water Education;
  • Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ.

Đọc tiếp