Việt Nam là một trong sáu quốc gia thí điểm của Dự án “Di cư, Môi trường và Biến đổi Khí hậu: Bằng chứng cho Chính sách (MECLEP)” do IOM thực hiện với tài trợ của Liên minh Châu Âu (EU).

Thời gian: 36 tháng, từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2016

Nhà tài trợ / nguồn tài trợ: Ủy ban châu Âu

Mô tả tóm tắt / Mục tiêu dự án: Mục tiêu chính của dự án là đóng góp vào sự hiểu biết của các quốc gia về mối quan hệ giữa di cư và sự thay đổi của môi trường, bao gồm biến đổi khí hậu, và hỗ trợ cho việc xây dựng các chính sách liên quan trong chiến lược quản lý di cư toàn diện. Cụ thể:

          -  Tăng cường kiến thức và chia sẻ thông tin về di cư và sự thay đổi của môi trường, cũng như hàm ý về việc thích ứng.

          -  Tăng cường năng lực chính phủ để ứng phó với di cư do ảnh hưởng của môi trường và tạo điều kiện cho sự gắn kết chính sách và hợp tác về di cư do môi trường trên toàn quốc và trong khu vực.

Sự thay đổi về môi trường là một trong những mối quan tâm lớn đối với cộng đồng quốc tế. Mặc dù chưa có tính toán chính xác, nhưng có xu hướng ngày càng nhiều người sẽ di cư trong những năm tới do sự thay đổi về môi trường.

Đồng thời, di cư có thể tạo nên một tác động ngày càng lớn đối với môi trường. Mặc dù đã có một số nghiên cứu về chủ đề di cư, môi trường và biến đổi khí hậu, vẫn còn thiếu dữ liệu thực sự đáng tin cậy và nghiên cứu hướng đến chính sách để đáp ứng và phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của các nhà hoạch định chính sách.

 Nội dung