Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá cụ thể hơn về tính khả thi và hiệu quả của 5 biện pháp chiến lược đã được chọn trong Hội Thảo lần 2 tổ chức vào ngày 13/10/2012.

  Bao gồm:

-          Bể hứng nước mưa thực hiện bằng tài trợ nhỏ
-          Cải tạo và liên kết hệ thống cấp nước đô thị
-          Nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng và bảo vệ nguồn nước
-          Xử lý nước thải theo cụm khu công nghiệp
-          Phát triển hệ thống thu gom xử lý nước thải quy mô cục bộ cho các khu đô thị
     Hội Thảo lần này sẽ là bước tiến đến một chiến lược cụ thể và hiệu quả cho Thành phố trong việc phát triển bền vững và thích nghi với BĐKH, góp phần thiết thực và mang lại lợi ích cho Thành phố trong tầm nhìn ngắn hạn và dài hạn.