Ngày 27/3/2009 tại Hội trường Khu Hiệu bộ trường Đại học Cần Thơ , Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Đại học Cần Thơ đã có một buổi meeting với Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Chính phủ Úc (Australia Centre for International Agricultural Research - ACIAR) do ông Geoff Morris và bà Nguyễn Thị Thanh An làm đại diện.

Trong buổi làm việc, PGS.TS. Lê Quang Trí đã giới thiệu sự hình thành và hoạt động của Viện DRAGON cũng như các triển vọng nghiên cứu - hợp tác. TS. Lê Anh Tuấn thuyết trình các tác đông của Biến đổ Khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Geoff Morris đã đề xuất ý tưởng mới cho một chương trình hợp tác dạng Nghiên cứu - Ứng dụng với đề tài: "Trợ giúp các nông dân nghèo trong vùng canh tác lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam thích nghi với biến đổi khí hậu" (Helping poor farmers in rice-based systems in the Mekong delta of Vietnam adapt to climate change).

Hai bên đã nghe ý kiến thảo luận của các nhà khoa học ở Viện DRAGON - Mekong - CTU, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Viên Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Khoa Thủy sản về đề tài này. Sau cuộc họp, ý tưởng hình thành chương trình sẽ được hai bên cùng nhau soạn thảo chi tiết.