Biên bản ký kết có mục tiêu tổng quát nhằm nâng cao khả năng ứng dụng các sáng kiến về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng cho cộng đồng tại các vùng dễ bị tổn thương, chia sẻ thông tin trong các mạng lưới hoạt động về BĐKH ở cấp vùng và quốc gia. 

Biên bản có thời gian thực hiện từ tháng 11/2011 đến hết ngày 31/12/2014 với nội dung các hoạt động chính nằm trong khuôn khổ hợp tác sẽ được hai bên thống nhất hằng năm nhằm đạt được các kết quả theo các mục tiêu. Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (Viện DRAGON-Mekong) là đầu mối để xây dựng các kế hoạch và ngân sách hợp tác cụ thể với AFAP theo các mục tiêu đề ra. Biên bản ký kết được xem như sự hợp tác chung sức của 2 bên trong việc nghiên cứu và ứng phó với Biến đổi khí hậu tại Việt Nam nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.