Nội dung khóa tập huấn bao gồm những kiến thức cơ bản về việc phân tích kinh tế về đánh giá tác động của kỹ thuật canh tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp bao gồm (1) các công cụ phân tích kinh tế đơn giản như phân tích kinh phí từng phần (PBA) và  phân tích phi hiệu quả kinh tế (EIA), (2) các phương pháp khảo sát và thu thập số liệu cho đánh giá kỹ thuật và (3) phân tích chi phí-lợi ích (CBA).

Cũng trong khóa học này, phần mềm DREAM (Dynamic Research EvaluAtion for Management) cũng được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng để ứng dụng trong phân tích kinh tế khi đánh giá tác động của kỹ thuật canh tác mới.

PGs. Ts. Võ Thành Danh, Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ đã trực tiếp giảng dạy trong suốt khóa tập huấn. Các học viên tham gia khóa tập huấn được trao giấy chứng nhận tham gia khóa tập huấn.