Thạc sĩ Nguyễn Thành Lộc hiện là Nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu - Đại học Cần Thơ. Các dự án Lộc tham gia và thực hiện liên quan đến quản lý uản lý tài nguyên nước đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, tăng khả năng chống chịu tại ĐBSCL và các khu vực khác.

Quá trình đào tạo:

  • 2014-2016: Cao học chuyên ngành Quản lý Môi trường,  Đại học Cần Thơ.
  • 2010-2014: Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường,  Đại học Cần Thơ.

Xem thêm:

https://www.researchgate.net/profile/Loc_Nguyen54