ThS. Lâm Thị Hoàng Oanh là nghiên cứu sinh ngành Môi trường Đất và Nước tại trường Đại học Cần Thơ và là nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, trường Đại học Cần Thơ (Viện DRAGON - Mekong). Các nghiên cứu của cô liên quan đến ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động môi trường, quản lý tài nguyên nước, biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình đào tạo:

- Nghiên cứu sinh ngành Môi trường Đất và Nước (Khoa Tài nguyên Môi trường, Đại học Cần Thơ, Việt Nam, năm 2019 đến nay);

- Thạc sĩ Quản lý Môi trường (Khoa Tài nguyên Môi trường, Đại học Cần Thơ, Việt Nam, 2014-2017);

- Đại học Quản lý Môi trường (Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ, Việt Nam, 2008-2012);