A look back on the Mekong Media Field trip 2024 with DRAGON-Mekong

START EXPLORING

  • Viện là đơn vị đầu mối ở đồng bằng sông Cửu Long về lãnh vực nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện có liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng;
  • Nghiên cứu và biên tập các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm đã có của các quốc gia và đồng bằng khác trên thế giới để xây dựng thành các kịch bản nhằm ứng phó và thích nghi đối với tác động xấu của việc biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng tại đồng bằng sông Cửu Long.
  • Cung cấp kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và kịch bản cho các cấp lãnh đạo địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long về tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các chiến lược phát triển dân cư, hạ tầng, an ninh lương thực và sản xuất hàng hóa; đào tạo nguồn nhân lực quản lý và huấn luyện nâng cao năng lực thích nghi của cộng đồng;
  • Chia sẻ kết quả nghiên cứu và thông tin về Chương trình hành động quốc gia về Biến đổi khí hậu toàn cầu và Nước biển dâng, các Bộ-Ngành có liên quan của Việt Nam và các cơ quan nghiên cứu quốc tế khác;
  • Tranh thủ nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ cho đại học Cần Thơ và cho các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long;
  • Tranh thủ nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để xây dựng văn phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phương tiện nghiên cứu hiện đại và cập nhật nguồn thông tin (thí dụ: ảnh vệ tinh, mạng thông tin khí tượng - thủy văn, mạng cảnh báo thiên tai, ...);
  • Viện BĐKH là nơi để cho cán bộ của đại học Cần Thơ và các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận và chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai với các nhà khoa học, các nhà quản lý trong khu vực và trên thế giới.
  • Viện BĐKH là cơ sở nghiên cứu khoa học và huấn luyện độc lập có tầm vóc uy tín trong khu vực và quốc tế. Viện sẽ là đối tác trực tiếp với các Viện nghiên cứu khác ở trong trong nước và quốc tế.
  • Viện BĐKH sẽ có con dấu và tài khoản riêng. Các khoản thu - chi từ nguồn viện trợ, hoạt động huấn luyện, chuyển giao của Viện BĐKH phải tuân theo quy chế quản lý tài chính chung.

Minh N. Nguyen, Phuong T. B. Nguyen, Tri P. D. Van, Vu H. Phan, Binh T. Nguyen, Vu T. Pham & Trung H. Nguyen (2020) An understanding of water governance systems in responding to extreme droughts in the Vietnamese Mekong Delta, International Journal of Water Resources Development, 

Minh N. Nguyen, Phuong T. B. Nguyen, Tri P. D. Van, Vu H. Phan, Binh T. Nguyen, Vu T. Pham & Trung H. Nguyen (2020) An understanding of water governance systems in responding to extreme droughts in the Vietnamese Mekong Delta, International Journal of Water Resources Development, DOI: 10.1080/07900627.2020.1753500

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07900627.2020.1753500?journalCode=cijw20

Nguyễn Thanh NgânNguyễn Hiếu TrungNguyen Minh, 2019. The application of GIS and RS for assessing the area change of built-up land in the center districts of Can Tho City in the period from 1988 to 2018. International Symposium on Geographical Science in the Context of the Fourth Industrial Revolution

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-54113/baibao-68193.html

Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyen Minh. 2019. THE APPLICATION OF GIS AND RS FOR ASSESSING THE AREA CHANGE OF BUILT-UP LAND IN THE CENTER DISTRICTS OF CAN THO CITY IN THE PERIOD FROM 1988 TO 2018. International Symposium on Geographical Science in the Context ò the Fourth Industrial Revolution

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/kyyeuhoinghiquocte-2019/baibao-68193.html

Nguyễn Hiếu Trung, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Đức, Kim Lavane, Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc. 2019. ADDRESSING URBAN WATER SCARCITY IN CAN THO CITY AMIDST CLIMATE UNCERTAINTY AND URBANIZATION. Development and Climate Change in the Mekong Region

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/bookchapter-2019/baibao-68205.html

Nguyễn Hiếu Trung, Lâm Văn Thịnh, Nguyễn Hồng Đức, Kim Lavane, Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Lộc. 2019. URBAN WATER MANAGEMENT UNDER UNCERTAINTY: A SYSTEM DYNAMIC APPROACH. WATER and POWER. 64. 319-336. (Đã xuất bản)

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-90400-9_17

Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hiếu Trung, GOTO Akira, Osawa Kazutoshi. 2019. ASSESSMENT OF GROUNDWATER QUALITY AND ITS SUITABILITY FOR DOMESTIC AND IRRIGATION USE IN THE COASTAL ZONE OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Water and Power. 64. 173-185. (Đã xuất bản)

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-90400-9

Nguyễn Hồng Thảo, Nguyễn Hiếu Trung2018. ESTABLISHING AN INTEGRATED MODEL FOR SUPPORTING AGRICULTURAL LAND USE PLANNING: A CASE STUDY IN TRAN DE DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 62-71. (Đã xuất bản)

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-47501/baibao-58110.html

 Trương Chí Quang, Võ Quang Minh, Nguyễn Hiếu Trung, Alexis Drogoul, Benoit Gaudou, Patrick Taillandier. 2016. EXPLORING AGENT ARCHITECTURES FOR FARMER BEHAVIOR IN LAND-USE CHANGE. A CASE STUDY IN COASTAL AREA OF THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Lecture Notes in Computer Science. 9568. 146-158. (Đã xuất bản)

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-31447-1_10

Danet Hak, Văn Phạm Đăng Trí, Dương Văn Ni, Nguyễn Hiếu Trung, To Quang Toan, Vo Le Phu, Lawrence Patrick Bernado, Kazuo Nadaoka, Nguyễn Hồng Quân. 2016. SPATIO-TEMPORAL VARIATIONS OF SEA LEVEL AROUND THE MEKONG DELTA: THEIR CAUSES AND CONSEQUENCES ON THE COASTAL ENVIRONMENT. Hydrological Research Letters. 10 (2). 60-66. (Đã xuất bản)

http://www.hrljournal.org/archives/1982

Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Hiếu Trung, Frank De Troyer. 2016. MANAGING PILE FOUNDATION AND LAND COST FOR HIGH-RISE BUILDINGS IN THE EARLY DESIGN STAGES. Architectural Engineering and Design Management. 12(3). (Đã xuất bản)

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17452007.2016.1140016

Đặng Kiều Nhân, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Văn Hà, Gerardo van Halsema, Nguyen Trong Tin, To Lan Phuong, Roel Bosma, Nguyễn Ngọc Sơn. 2016. CLIMATE CHANGE ADAPTATION STRATEGIES FOR FRESHWATER AGRICULTURE IN THE COASTAL MEKONG DELTA: FARM-SCALE OPPORTUNITIES AND WATER MANAGEMENT CHALLENGES. Tropicultura. 34. 116 - 120. (Đã xuất bản)

http://www.tropicultura.org/eng/content/v34ns.html

Mai Trọng Nhuận, Lê Quang Trí, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thị Khang, Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Thu Hà, Ngô Đức Thành, Đỗ Minh Đức, Nguyễn Tiền Giang, Trần Mạnh Liểu, Lê Văn Thăng, Đỗ Công Thung, Trương Việt Dũng, Phan Văn Tân. 2015. CHANGES IN IMPACTS OF CLIMATE EXTREMES; HUMAN SYSTEMS AND ECOSYSTEMS. Viet Nam special report on managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. Trần Thục. 140-185. (Đã xuất bản)

http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/environment_climate/viet_nam_special_report_on_managing_the_risks_of_extreme_events_and_disasters.html

Dung Phung, Nguyễn Hiếu Trung, M. NGUYEN, C. M. DO, N. H. NGUYEN, X. WANG, C. CHU, S. RUTHERFORD, C. HUANG. 2015. TEMPORAL AND SPATIAL PATTERNS OF DIARRHOEA IN THE MEKONG DELTA AREA, VIETNAM. Epidemiology and Infection. 143. 1-10. (Đã xuất bản)

https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/temporal-and-spatial-patterns-of-diarrhoea-in-the-mekong-delta-area-vietnam/75D3B979BD4C6E27FAA3EA2B016E01AD

Lê Quang Trí, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Kiều Nhân, Ngụy Thị Khanh, Lâm Thị Thu Sửu, Đào Trọng Tứ. 2015. MANAGING THE RISKS FROM CLIMATE EXTREMES AT THE LOCAL LEVEL. Viet Nam Special Report on Managing the Risk of Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation. In: Trần Thục. 186-223. (Đã xuất bản)

http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/environment_climate/viet_nam_special_report_on_managing_the_risks_of_extreme_events_and_disasters.html

Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Phan Hoàng Vũ. 2015. AGRO-ECOLOGICAL DYNAMICS IN THE COASTAL AREAS OF THE VI-ETNAMESE MEKONG DELTA IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE (A CASE STUDY IN BAC LIEU PROVINCE). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 01. 81-88. (Đã xuất bản)

http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-872/baibao-27103.html

Dung Phung, Nguyễn Hiếu Trung, Cuong Manh Do, Nga Huy Nguyen, Xiaoming Wang, Cordia Chu, Shannon Rutherford, Minh Nguyen, Cunrui Huang. 2015. TEMPERATURE AS A RISK FACTOR FOR HOSPITALISATIONS AMONG YOUNG CHILDREN IN THE MEKONG DELTA AREA, VIETNAM. Occupational and Environmental Medicine. 72. 529-535. (Đã xuất bản)

https://oem.bmj.com/content/72/7/529.short

Dung Phung, Nguyễn Hiếu Trung, Đinh Diệp Anh Tuấn, C. M. Do, N. H. Nguyen, M. Nguyen, X. Wang, C. Chu, F. Dwirahmadi, Shannon Rutherford, Cunrui Huang. 2015. TEMPORAL AND SPATIAL ASSESSMENT OF RIVER SURFACE WATER QUALITY USING MULTIVARIATE STATISTICAL TECHNIQUES: A STUDY IN CAN THO CITY, A MEKONG DELTA AREA, VIETNAM. Environmental Monitoring and Assessment. 2015. 187-229. (Đã xuất bản)

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-015-4474-x

Văn Phạm Đăng Trí, A. Smajgl, T. Q. Toan, Đặng Kiều Nhân, J. Ward, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. 2015. RESPONDING TO RISING SEA LEVELS IN THE MEKONG DELTA. Nature Climate Change. doi:10.1038/nclimate2469. 167–174. (Đã xuất bản)

https://www.nature.com/articles/nclimate2469?page=2

Nguyen Thanh Son, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quang Minh, C.F. Chen , C.R. Chen . 2014. A COMPARATIVE ANALYSIS OF MULTITEMPORAL MODIS EVI AND NDVI DATA FOR LARGE-SCALE RICE YIELD ESTIMATION. Agricultural and Forest Meteorology. 197. 52-64. (Đã xuất bản)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016819231400149X?via%3Dihub

Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. SURFACE WATER RESOURCES CHANGES IN THE MEKONG DELTA UNDER IMPACTS OF HYDROLOGICAL CHANGE AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT. Human Impacts on Oceanic Environment, Ecosystem, and Fisheries. . 9. (Đã xuất bản)

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-850/baibao-14504.html

 

N.T. Son, C.F. Chen, C.R. Chen, Võ Quang Minh, Nguyễn Hiếu Trung. 2014. A COMPARATIVE ANALYSIS OF MULTITEMPORAL MODIS EVI AND NDVI DATAFOR LARGE-SCALE RICE YIELD ESTIMATION. Agricultural and Forest Meteorology. 197. 52-64. (Đã xuất bản)

http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-800007-6.00010-1

Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. POSSIBLE IMPACTS OF SEAWATER INTRUSION AND STRATEGIES FOR WATER MANAGEMENT IN COASTAL AREAS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE.. Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam. Nguyen Danh Thao, Hiroshi Takagi and Miguel Esteban. 219-232. (Đã xuất bản)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128000076000101

Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Nguyên Minh , Stephen Cook, Magnus Moglia, Luis Neumann. 2014. APPROACH FOR CLIMATE ADAPTATION & SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN WATER SYSTEMS - A CASE STUDY IN CAN THO CITY, VIETNAM. Khoa học và Công nghệ

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-850/baibao-15415.html

Hirokazu Ozaki, Cô Thị Kính, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Nguyễn Văn Bé, Mitsunori Tarao, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Việt Dũng, Nguyễn Hiếu Trung, Masaki Sagehashi , Sachi Ninomiya-Lim, Takashi Gomi , Masaaki Hosomi , Hideshige Takada. 2014. HUMAN FACTORS AND TIDAL INFLUENCES ON WATER QUALITY OF AN URBAN RIVER IN CAN THO, A MAJOR CITY OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Environmental Monitoring and Assessment. 186. 845-858

https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-013-3421-y

 

Hirokazu Ozaki, Cô Thị Kính, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Nguyễn Văn Bé, Mitsunori Tarao, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Việt Dũng, Nguyễn Hiếu Trung, Masaki Sagehashi , Sachi Ninomiya-Lim, Takashi Gomi , Masaaki Hosomi , Hideshige Takada. 2014. HUMAN FACTORS AND TIDAL INFLUENCES ON WATER QUALITY OF AN URBAN RIVER IN CAN THO, A MAJOR CITY OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. Environmental Monitoring and Assessment. 186. 845-858

https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-013-3421-y

Nguyễn Đình Giang Nam, Akira GOTO, Nguyễn Hiếu Trung2014. GROUND WATER MODELING FOR COASTAL AREA OF SOC TRANG, MEKONG DELTA, VIETNAM. Khoa học và Công nghệ. 52 (3A). 182-188. (Đã xuất bản)

https://www.researchgate.net/publication/317424585_Groundwater_Modeling_for_Groundwater_Management_in_the_Coastal_Area_of_Mekong_Delta_Vietnam

Dung Phung, Cunrui Huang, Shannon Rutherford, Cordia Chu, Xiaoming Wang, Minh Nguyen, Nga Huy Nguyen, Cuong Do Manh, Nguyễn Hiếu Trung2014. ASSOCIATION BETWEEN CLIMATE FACTORS AND DIARRHOEA IN A MEKONG DELTA AREA. International Journal of Biometeorology. 58. 1957.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25472927/

Nguyễn Hiếu Trung, Luis Neumann, Nguyễn Nguyên Minh, Stephen Cook, Magnus Moglia. 2014. APPROACH FOR CLIMATE ADAPTATION & SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN WATER SYSTEMS - A CASE STUDY IN CAN THO CITY, VIETNAM. Khoa học Công và Công nghệ. 

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-850/baibao-15415.html

 

Dung Phung, Cunrui Huang, Shannon Rutherford, Cordia Chu, Xiaoming Wang, Nguyễn Nguyên Minh , Nga Huy Nguyen, Nguyễn Hiếu Trung2014. ASSOCIATION BETWEEN CLIMATE FACTORS AND DIARRHOEA IN A MEKONG DELTA AREA. International Journal of Biometeorology.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00484-014-0942-1

Nguyễn Hiếu Trung2014. MEKONG DELTA - ISSUES, COLLABORATION AND RESEARCH NEEDS ? CASE & RESEARCH PERSPECTIVE. DELTAS IN TIMES OF CLIMATE CHANGE II INTERNATIONAL CONFERENCE, , ROTTERDAM THE NETHERLANDS 24-26 SEPTEMBER 2014

Nguyễn Hiếu Trung, Minh Nguyen, Stephen Cook, Magnus Moglia, Louis Neumann. 2014. APPROACH FOR CLIMATE ADAPTATION & SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN WATER SYSTEM - A CASE STUDY IN CAN THO CITY - VIETNAM. Journal of Science and Technology.

https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-850/baibao-15415.html

Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. AN INTERACTIVE APPROACH TO SUPPORT NATURAL RESOURCES USE POLICY: A CASE STUDY IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA'S COASTAL AREAS. GIS-IDEAS 2014

http://gisws.media.osaka-cu.ac.jp/gisideas14/viewabstract.php?id=479

Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. AN INTERACTIVE APPROACH TO SUPPORT NATURAL RESOURCES USE POLICY: A CASE STUDY IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA'S COASTAL AREAS. The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS).

http://gisws.media.osaka-cu.ac.jp/gisideas14/viewabstract.php?id=479

Võ Quốc Thành, Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí, Chu Thái Hoành. 2014. A BIAS-CORRECTION METHOD OF PRECIPITATION DATA GENERATED BY REGIONAL CLIMATE MODEL. Proceedings of International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences. 7. (Đã xuất bản)

https://www.researchgate.net/publication/269223564_A_bias-correction_method_of_precipitation_data_generated_by_regional_climate_model

Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thành Tựu, Trinh Cong Doan, Lâm Văn Thịnh, Đinh Diệp Anh Tuấn, Minh Nguyen. 2014. APPLICATION OF GIS TO SUPPORT URBAN WATER MANAGEMENT IN ADAPTING TO A CHANGING CLIMATE: A CASE STUDY IN CAN THO CITY, VIETNAM. Geoinformatics Education and Capacity Building for Urban Management and Smart Cities, University of Education - The University of Danang, December 6 - 9, 2015. . (Đã xuất bản)

http://gisws.media.osaka-cu.ac.jp/gisideas14/viewabstract.php?id=476

 

Nguyễn Hiếu Trung, Nguyễn Thành Tựu, Trinh Cong Doan, Lâm Văn Thịnh, Đinh Diệp Anh Tuấn, Minh Nguyen. 2014. APPLICATION OF GIS TO SUPPORT URBAN WATER MANAGEMENT IN ADAPTING TO A CHANGING CLIMATE: A CASE STUDY IN CAN THO CITY, VIETNAM. GIS-IDEAS

http://gisws.media.osaka-cu.ac.jp/gisideas14/viewabstract.php?id=476

Luis E. Neumann, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Hiếu Trung, Minh Nguyen, Magnus Moglia, Stephen Cook, Ashok K. Sharma. 2014. WATER USE, SANITATION AND HEALTH IN A FRAGMENTED URBAN WATER SYSTEM: CASE STUDY AND HOUSEHOLD SURVEY. Urban Water Journal.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1573062X.2013.768685

Nguyễn Hiếu Trung, Văn Phạm Đăng Trí. 2014. POSSIBLE IMPACTS OF SEAWATER INTRUSION AND STRATEGIES FOR WATER MANAGEMENT IN COASTAL AREAS IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE.. Coastal Disasters and Climate Change in Vietnam

http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-800007-6.00010-1

Nguyễn Hiếu Trung, Lê Anh Tuấn, Tran Thi Trieu, Ram Chandra Baskatoti, Louis Lebel. 2013. MULTI-LEVEL GOVERNANCE AND ADAPTATION TO FLOODS IN THE MEKONG DELTA. Governing the Mekong: Engaging in the Politics of Knowlege. In: Rajesh Daniel, Louis Lebel, Kanokwan Manoron

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/37233

Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Võ Quốc Thành. 2013. VULNERABILITY OF FLOOD IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: MAPPING AND UNCERTAINTY ANALYSIS. Journal of Environmental Science and Engineering B

https://www.researchgate.net/publication/256120598_Vulnerability_to_Flood_in_the_Vietnamese_Mekong_Delta_Mapping_and_Uncertainty_Assessment

Nguyễn Đình Giang Nam, AKIRA GOTO, PETER VERMEULEN, Nguyễn Hiếu Trung, Nguyen Thanh Truc. 2013. GROUNDWATER MODELING FOR ANALYZING IMPACTS OF RAPIDLY GROWING GROUNDWATER EXPLOITAGON IN CANTHO CITY, VIETNAM. First Sustainability Environmental Leader Summit Sharing experience and knowledge in Pursuit of a sustainable future

https://www.researchgate.net/publication/258959285_Modeling_for_Analyzing_Impacts_of_Rapidly_Growing_Groundwater_Exploitation_in_CanTho_city_Vietnam

Chu Thái Hoành, Ngo Dang Phong, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Cảnh Dũng, Nguyễn Xuân Hiền, Nguyen Van Ngoc, Tô Phúc Tường. 2012. MODELLING TO SUPPORT LAND AND WATER MANAGEMENT: EXPERIENCES FROM THE MEKONG RIVER DELTA, VIETNAM. Water International. Vol. 37, No. 4

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02508060.2012.706797

 

 

ÁDASD