Hội thảo được tổ chức nhằm: Chia sẻ thông tin về các hành động ứng phó BĐKH do các tổ chức Phi chính phủ thực hiện tại khu vực ĐBSCL; Khẳng định và bổ sung các sáng kiến, mô hình tiêu biểu ; Trao đổi về các khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai, nhân rộng và lồng ghép các mô hình ; Chuẩn bị những đề xuất khuyến nghị của các tổ chức Phi chính tại hội nghị “Đối thoại và chia sẺ về thích ứng BĐKH khu vực ĐBSCL” với cơ quan chính phủ có liên quan.

Thông qua hội thảo, các đại biểu tham dự đã có được bức tranh tổng quan về BĐKH tại khu vực ĐBSCL, cũng như các hoạt động ứng phó BĐKH được các tổ chức Phi Chính Phủ hỗ trợ thực hiện. Đồng thời các đại biểu tham dự đã thảo luận, chia sẽ về các khó khăn, thách thức và giải pháp để nhân rộng, lồng ghép các kết quả của các hoạt động ứng phó BĐKH với chương trình của nhà nước.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, đóng góp của các đại biểu tham dự, góp phần phát triển các hoạt động thích ứng và ứng phó biến đổi khí hậu cho vùng ĐBSCL.