Ngày 14/03/2022, tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (Viện DRAGON-MEKONG), Trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra buổi seminar “Modeling the Mekong: Climate Adaptation Imaginaries in Vietnam’s Mekong Delta” do NCS. Lizzie Yarina, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Hoa Kỳ trình bày.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích về mối quan hệ giữa các mô hình số và sự sự đánh đổi của các can thiệp về ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng khác nhau trong đồng bằng. Để trả lời câu hỏi nghiên cứu này, nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm đọc các tài liệu liên quan, phỏng vấn bán cấu trúc và tổ chức thực địa các vùng nghiên cứu tại các vùng khác nhau tại đồng bằng. Nghiên cứu sẽ dự kiến thực hiện đi thực địa vào tháng 4/2022.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi seminar.

(Tin và Ảnh: Viện DRAGON-MEKONG)