Ngày 28 tháng 7, Tiến sĩ Jacob Weger, Trường Đại học Seton Hall, Hoa Kỳ đã đến thăm và trao đổi học thuật với Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (Viện), Trường Đại học Cần Thơ. Buổi trao đổi học thuật này là một những sự kiện thuộc chuỗi hoạt động chào mừng 15 năm thành lập Viện, nhằm mục đích tăng cường các cơ hội hợp tác và nghiên cứu với các đối tác toàn cầu, hướng tới một đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.

Ts. Jacob Weger đã chia sẻ và thảo luận về chủ đề “Muddy Modifications: An exploration of the adaptive potential in small-scale manipulations of a dynamic environment” (Đổi mới tư duy: khám phá khả năng thích ứng với môi trường động bằng các hành động quy mô nhỏ). Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích dựa trên các mô hình lịch sử, quan sát trực quan và dẫn chứng thực tế để đưa ra các kết luận xoay quanh hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân tại Trà Vinh.

Nghiên cứu cho thấy những hành vi thích ứng ở quy mô nhỏ của người dân có thể mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, gắng với điều kiện cụ thể tại vùng nghiên cứu và kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng một cách có chọn lọc để nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu ở các cộng đồng khác nhau tại đồng bằng sông Cửu Long. Một số câu hỏi và mối quan tâm đã được thảo luận bao gồm:

  • Mức độ hiệu quả của các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay (hiệu quả về kinh tế - xã hội - môi trường).
  • Lồng ghép yếu tố công bằng và bình đẳng vào các kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • Những trở ngại/thách thức trong việc triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu đối với các cộng đồng khác nhau, đặc biệt là đối với cộng đồng người yếu thế và dễ bị tổn thương.
  • Mức độ phù hợp của yếu tố bền vững và ổn định trong các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân tại đồng bằng sông Cửu Long.

TS. Jacob Weger trình bày kết quả nghiên cứu

 Trao đổi và thảo luận về những thách thức đối với
các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long

Người đăng: Trần Quốc Dũng